Tháng Chín--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
1 X
Thứ Sáu tuần XXI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như là công trình tạo dựng của Thiên Chúa
11-07
Đinh Dậu
2 X
Thứ Bảy tuần XXI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Cầu nguyện cho Tổ quốc
12-07
3 X
Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên
 Thánh Vịnh Tuần II
 
Rú Đất, Làng Truông, Yên Lĩnh (HT), Kỳ Anh, Thanh Hải chầu lượt
13-07
4 X
Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên
Kỷ niệm thụ phong Giám mục - Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
14-07
5 X
Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên
15-07
6 X
Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên
16-07
7 X
Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
17-07
8 Tr
Thứ Sáu tuần XXII Mùa Thường Niên
Lễ kính Sinh Nhật Đức Mẹ
18-07
9 X
Thứ Bảy tuần XXII Mùa Thường Niên
Thánh Phêrô Claver, Lm
19-07
10 X
Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Đồng Lèn, Tân Phong, Gia Hưng chầu lượt
20-07
11 X
Thứ Hai tuần XXIII Mùa Thường Niên
21-07
12 X
Thứ Ba tuần XXIII Mùa Thường Niên
Danh Thánh Đức Maria
22-07
13 Tr
Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, Gm.Tiến sĩ Hội Thánh
1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49
23-07
14 Đ
Thứ Năm tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Suy Tôn Thánh Giá
Tước hiệu Hội Dòng Mến Thánh Giá
24-07
15 Tr
Thứ Sáu tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi
25-07
16 Đ
Thứ Bảy tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Th. Cornêliô, Gh và Th. Siprianô, Gm, Tđ
26-07 
17 X
Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Đăng Cao, Gia Hòa, Kẻ Vang, Kim Cương chầu lượt
27-07
18 X
Thứ Hai tuần XXIV Mùa Thường Niên
28-07
19 X
Thứ Ba tuần XXIV Mùa Thường Niên
Thánh Januariô, Gm. Tử đạo
29-07
20 Đ
Thứ Tư tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Anrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chung, và các Bạn Tử đạo
01-08
Đinh Dậu
21 Đ
Thứ Năm tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
02-08
22 X
Thứ Sáu tuần XXIV Mùa Thường Niên
03-08
23 Tr
Thứ Bảy tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Piô Năm Dấu, Lm
04-08
24 X
Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Mành Sơn, Sơn La, Diên Trường chầu lượt
05-08
25 X
Thứ Hai tuần XXV Mùa Thường Niên
06-08
26 X
Thứ Ba tuần XXV Mùa Thường Niên
Thánh Cosma và Đamianô, Tử đạo
07-08
27 Tr
Thứ Tư tuần XXV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Vincentê Phaolô, Lm
08-08
28 X
Thứ Năm tuần XXV Mùa Thường Niên
Thánh Wenceslaus, Lôrensô Ruiz và các Bạn Tử đạo
09-08
29 Tr
Thứ Sáu tuần XXV Mùa Thường Niên
Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
10-08
30 Tr Thứ Bảy tuần XXV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Th. Giêrônimô, Lm, tiến sỹ Ht
Tối khai mạc Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ
11-08