Tháng Hai------------- 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

-------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
01 X
Thứ Tư tuần IV Mùa Thường Niên
05-01
Đinh Dậu
02 Tr
Thứ Năm Đầu Tháng
Lễ kính Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
06-01
03 X
Thứ Sáu Đầu Tháng
Thánh Bơlasiô, Giám mục, tử đạo. Thánh Angariô, Giám mục.
07-01
04 X
Thứ Bảy Đầu Tháng
08-01
05 X
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Các xứ chầu một giờ
09-01
06 Đ
Thứ Hai tuần V Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
 
10-01
07 X
Thứ Ba tuần V Mùa Thường Niên
11-01
08 X
Thứ Tư tuần V Mùa Thường Niên
Thánh Giêrônimô Elimiani và Thánh Giosêphina Baklita, trinh nữ
12-01
09 X
Thứ Năm tuần V Mùa Thường Niên
13-01
10 X
Thứ Sáu tuần V Mùa Thường Niên
Lễ nhớ thánh Côlattica, trinh nữ
14-01
11 X
Thứ Bảy tuần V Mùa Thường Niên
Đức Mẹ Lộ Đức (Tr)

Ngày Quốc tế bệnh nhân
15-01
12 X
Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần II
Tràng Đình, Vĩnh Yên, Khe Gát chầu lượt
16-01
13 X
Thứ Hai tuần VI Mùa Thường Niên
17-01
14 Tr
Thứ Ba tuần VI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Cyrilô, Đan sĩ và Mêthôđiô, Gm
18-01
15 X
Thứ Tư tuần VI Mùa Thường Niên
19-01
16 X
Thứ Năm tuần VI Mùa Thường Niên
20-01
17 X
Thứ Sáu tuần VI Mùa Thường Niên
Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr)
21-01
18 Đ
Thứ Bảy tuần VI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm. Tử đạo
Tại giáo xứ Trung Hậu:
Kính trọng thể Lễ Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lmtđ (Đ)
22-01
19 X
Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần III

Trung Song, Dụ Lộc, Xuân Tình chầu lượt
23-01
20 X
Thứ Hai tuần VII Mùa Thường Niên
24-01
21 X
Thứ Ba tuần VII Mùa Thường Niên
Thánh Phêrô Đamianô, Gm, tiến sỹ Ht
25-01
22 Tr
Thứ Tư tuần VII Mùa Thường Niên
Lễ kính lập Tông Tòa Thánh Phêrô
26-01
23 Đ
Thứ Năm tuần VII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Polycarp, Gmtđ
27-01
24 X
Thứ Sáu tuần VII Mùa Thường Niên
28-01
25 X
Thứ Bảy tuần VII Mùa Thường Niên
29-01
26 X
Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần IV

Đồng Sơn, Thủy Vực, Cửa Sót chầu lượt
01-02
Đinh Dậu
27 X
Thứ Hai tuần VIII Mùa Thường Niên
02-02
28 X
Thứ Ba tuần VIII Mùa Thường Niên
Tối khai mạc Tháng Ông Thánh Giuse
03-02